• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác.

Povinnosti stavebníkovprirealizáciivýkopovýcha stavebnýchprác v ochranných a bezpečnostných

Pásmach plynárenských zariadení

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

Legislatívny rámec ØZákon č. 251/2012 Z. z. oenergetike ao zmene adoplnení niektorých zákonov(ďalejlen „zákon o energetike“)

−Plynárenské zariadenie je chránené ochranným pásmom a bezpečnostným pásmom,ktorého rozsah stanovuje zákon.−Ochranné pásmo je zriadené na ochranu plynárenského zariadenia a jeho prevádzky a  bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia je určené na bezpečnú a plynulú  prevádzku tohto zariadenia, zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.−Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete.

−V prípade porušenia povinnosti žiadať predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa distribučnej siete pri výkone akejkoľvek činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia a/alebo zriaďovaní stavieb v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo v prípade pokiaľ táto osoba nedodrží podmienky stanovené v tomto súhlase je dozorujúci orgán oprávnený uložiť fyzickej osobne a/alebo právnickej osoby pokutu.

−V prípade zistenia, že došlo k porušeniu ustanovení zákona o energetike dozorujúci orgán je oprávnený uložiť pokutu od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností.

−Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie, ktoré slúži najeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení alebo

zariadení, ktoré slúži na jeho ochranu, uhradiť náklady na obnovenie dodávky a škodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia alebo

zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu. Pod nákladmi na obnovenie dodávky sa na účely tohto odseku rozumejú náklady na zemné práce, dopravu, materiál a pracovné náklady na opravu poškodeného plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu  ØZákon. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon):

−Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich, terénne práce a úpravy, ťažobné práce sa môžu uskutočňovať iba na základe príslušného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

−Žiadosť ovydanie územného rozhodnutia alebo stavebné Ho povoleni a spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu.

−Stavebník je povinný k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, stavebného

povolenia a k ohláseniu drobnej stavby priložiť rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce.

−V rozhodnutí o umiestnení stavby stavebný úrad uvedie požiadavky vyplývajúce zo

stanovísk dotknutých orgánov

. −K žiadosti o stavebné povolenie sa

okrem toho prikladáaj projektovádokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou.

−Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladák stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmäúdaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku(vrátane sietí a zariadení technického

vybavenia) a ojestvujúcich ochranných pásmach.Z uvedeného vyplýva pre projektanta povinnosť pri spracovaní projektovej

dokumentácie žiadať od spoločnosti SPP

– distribúcia, a.s., stanovisko o tom, či sa na stavebnom pozemku vyskytuje podzemná

stavba (plynovod) a či stavebný pozemok spadá do ochranného pásma plynárenského zariadenia. Stanovisko spoločnosti tvorí

prílohu projektovej dokumentácie stavby, ktorú v rámci stavebného konania posudzuje príslušný stavebný úrad.

−V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými

orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych

účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

−Stavebník zodpovedá za realizáciu stavby v

súlade správnymi predpismi SR a podľa podmienok stanovených v

stavebnom povolení či stanoviskáchdotknutých orgánov

. −V prípade,pokiaľ stavebný zákon na výkon konkrétnych činností nevyžaduje vydanie stavebného povolenia a podobne ani ohlásenie, fyzická osoba a/alebo právnická osoba

je aj v tomto prípade povinná postupovať v súlade so zákonom o energetike a požadovať predchádzajúci

súhlas prevádzkovateľa distribučnej siete na výkon činnosti

v ochrannom pásme plynárenského zariadenia a/alebo zriaďovanie akejkoľvek stavby v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.

ØTechnické pravidlo plyn (TPP 700 02)

- Technické a bezpečnostné podmienky na

predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadeni prevádzkovateľadistribučnej siete subjektmi tretej strany.

−TPP definuje možné ohrozenia plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnýchsietí a opisuje riziká vyplývajúce z ich poškodzovania subjektmi tretej strany. Stanovuje opatrenia na zamedzenie možných ohrození v blízkostí plynárenských zariadení v snahe predchádzať poškodzovaniu týchto zariadení. Pravidlo taktiež opisuje povinnosti subjektov tretej strany pri výkone stavebných a zemných prác, vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, ako aj možnosti uplatnenia sankcií pri ich porušovaní.

TPP je voľne šíriteľné a jeho elektronická podoba je kdispozícii na stiahnutie na webovej stránke našej spoločnosti

www.spp-distribucia.sk

.SPP – distribúcia vyzýva stavebníkov, aby dodržiavali zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení. Ako stavebník zistí, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie?

−PožiadaSPP

– distribúcia o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii plynárenských zariadení v záujmovom území. Vyjadrenie mu potvrdí,či sa na stavebnom pozemku nachádzajú plynárenské zariadenia a či sa stavebný pozemok nachádza v ochrannom pásme plynárenského zariadenia.

Čopotrebuje stavebník od spoločnostiSPP– distribúcia, a.s., ak chce vykonávať činnosť v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?

−Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia potrebujeod spoločnosti SPP– distribúcia

, a.s.súhlasné stanovisko(okrem súhlasu obsahuje aj podmienky, ktoré stavebník musí pri aktivitách v ochrannom pásme dodržať).

Vydávanie takýchto stanovísk nie je spoločnosťou SPP

- distribúcia, a.s., spoplatnené.

Súhlasné stanovisko je jednou z príloh, ktorú v rámci stavebného konania posudzuje príslušný stavebný úrad. Stavebník môže s

prácami začať až na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Čo musí stavebníkurobiť ak už má súhlas na výkon činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?

−Každá fyzická osoba a/alebo právnická osoba je povinná zabezpečiť pred výkonom činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, resp. bezpečnostnom pásme

plynárenského zariadenia, vytýčenie plynárenských zariadení oprávnenou osobou.

−Spoločnosť SPP

- distribúcia, a.s. v rámci ústretových aktivít zameraných na

predchádzanie poškodzovaniu plynárenských zariadení vykonáva od 1.4.2011 vytyčovanie trasy plynárenských zariadení do rozsahu vytýčenia 1 hod., resp. 100 m dĺžky

, napr. v súvislosti s výstavbou rodinných domov, bezplatne. Pri službe Vám bude poskytnutý zákres trasovania plynárenské zariadenia a taktiež Vám bude PZ vyznačené v teréne. Kontakty pre poskytovanie služby nájdete na www.spp-distribucia.sk.

Čo sa stane, ak stavebník nedodržísvoje povinnosti a poškodí

plynárenské zariadenie?

−V prípade akéhokoľvek poškodenia plynárenského zariadenia, prípadne prerušenia dodávky plynu kontaktujte poruchovú linku

-plyn na čísle 0850 111 727.

−Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k značným škodám na majetku, zdraví či životoch, pričom vočivám môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

−Ako stavebník, ktorý poškodil plynárenské zariadenie ste

povinný uhradiť škodu spôsobenú na plynárenskom zariadení

, ako aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia a náklady na obnovenie dodávky plynu.

−SPP – distribúcia, a.s.podá podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktoráprešetrí vaše konanie aje oprávnená uložiť vám

sankciu vo výške 300€ – 150 000 €.

Ďalšie informácie, ako aj všetky dôležité kontakty nájdete na webovej stránke www.spp-distribucia.sk pod záložkou Kontakty.

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá