• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“

Verejný obstarávateľ:

Obec Zlaté Klasy

vyhodnotenie  ponúk zo zadania zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“

zo dňa 24.04.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam uchádzačov a poradie v akom doručili súťažné ponuky:

Meno uchádzača:      

  1. Identifikácia uchádzača: DOPRA-VIA a.s.

Ponuka doručená:  dňa20.04.2017 poštou

  1. Identifikácia uchádzača: EKOM PLUS s.r.o

Ponuka doručená:  dňa20.04.2017 osobne

  1. Identifikácia uchádzača : ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ponuka doručená:  dňa21.04.2017 osobne

4.      Identifikácia uchádzača : KOREKT s.r.o.

Ponuka doručená: dňa 24.04.2017 poštou

5.      Identifikácia uchádzača : ROVAMI s.r.o.

Ponuka doručená: dňa 24.04.2017 o 8.45 hod. osobne

6.      Identifikácia uchádzača :FE-DOP s.r.o.

Ponuka doručená: dňa 24.04.2017 o 8.50.hod. osobne

Cenové ponuky uchádzačov

 

Obchodné meno uchádzača

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

DOPRA-VIA a.s.

38 350,18 €

46 020,22 €

EKOM PLUS s.r.o.

38 266,82 €

45 920,18 €

ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.

25 082,98 € 

30 099,58 €

KOREKT s.r.o.

38 620,59 €

46 344,71 €

ROVAMI s.r.o.

20 485,00 €

24 582,00 €

FE-DOP s.r.o.

26 996,24 €

32 395,49 €

 

V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena  v EUR za celý predmet zákazky. Na základe cenových ponúk predložených uchádzačmi, bolo zostavené nasledovné poradie uchádzačov.

 

Poradové číslo

Obchodné meno uchádzača

Cena bez DPH

1.

ROVAMI s.r.o.

20 485,00 €

2.

ALPINE SLOVAKIA spol. sr.o.

25 082,98 €

3.

FE-DOP s.r.o.

26 996,24€

4.

EKOM PLUS s.r.o.

38 266,82 €

5.

DOPRA-VIA a.s.

38 350,18 €

6.

KOREKT s.r.o.

38 620,59 €

 

Všetci uchádzači predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk určenej verejným obstarávateľom a všetky predložené ponuky boli zaradené do hodnotiaceho procesu.

Nakoľko jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky, na základe zostaveného poradia v zmysle predložených cenových ponúk, sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť:

Identifikácia uchádzača : ROVAMI s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo,                IČO : 44 964 382

 

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka uspela, bude prijatá. Ostatným uchádzačom bude oznámené neprijatie ich ponuky .

 

 

Vypracovala: Zuzana Bothová             

 

                                                                                                                        Ottó Csicsay

                                                                                                                         starosta obce

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy -Verejná súťaž o prevádzkovú miestnosť 2,
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy -Verejná súťaž o prevádzkovú miestnosť 1.
POZVÁNKA NA OBČIANSKE FÓRUM - dňa 20. 04. 2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch
Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 16.03.2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,/Pl- 02/2017 /
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 17.03.2017
SČK Zlaté Klasy organizuje zber šatstva / od 24,302017 /
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 15.02.2017
VÝZVA-Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava Správa energetických zariadení
Dátové centrum miest a obcí (DCOM).
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte
Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .
Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA odporúča vykonať deratizáciu
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA - Jesenná deratizácia.
Výzva Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru -Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Dokončili rekonštrukciu Zuš v Zlatých Klasoch ! ! !
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / zdš.-mad./
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / špec. škola /

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá