• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákazka na poskytnutie stavebných prác nie bežne dostupných -

prieskum trhu

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Zlaté Klasy

Sídlo:Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy

IČO:00305839

 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bothová

č. tel.:031/5912404

email:zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

2.       Názov zákazky:

Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy

3.       Opis predmetu zákazky (§ 117 zákona o VO):

Predmetom tejto zákazky jerekonštrukcia štyroch dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy vrátane rozbehového a dopadového priestoru. Ráta sa s vybudovaním novej spodnej konštrukcie dráh z dreveného materiálu, na ktorú by boli uložené certifikované segmentové dráhy so záhodovými žľabmi, nový priestor rozbežiska a taktiež nová konštrukcia dopadového priestoru a priestoru stavacej techniky.

Montovaná konštrukcia musí spĺňať technické požiadavky SKoZ a WNBA, a dráhy musia spĺňať normy na kolaudačný certifikát s hodnotením minimálne „R“.

Elektronika musí byť odpojená aj znovupripojená odborne spôsobilou osobou.

4.       Obhliadka lokality k predmetu zákazky je možná každý pracovný deň.

5.       Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6.       Lehota a predkladanie ponúk: Ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou na adrese:Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasys označením „ Neotvárať – cenová ponuka kolkáreň“

Lehota na predkladanie ponúk do 21.06.2017do 09.00

7.       Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po doručení všetkých ponúk uchádzačmi,  ktorým bola zaslaná táto výzva, najneskôr však po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme, emailom odoslané oznámenie o jej prijatí.

Následne bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka.

8.       Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky.

9.       Predpokladaná cena predmetu zákazky: 31 000EUR bez DPHPredpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe orientačnej cenovej ponuky.V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plneniezákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky - materiál, doprava, práca. Ponuka musí obsahovať vypracovaný rozpočet.

Cena za dielo bude uhradená po úspešnej kolaudácii dráh.

10.   Akje uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú  zmluvnú cenu  vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

- výška DPH v EUR

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

11.   Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:NIE

12.   Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných      dôvodov:

-          nebude predložená ani jedna ponuka

-          ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti

-          ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk

-          ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

-          ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

13.  Príloha – Výkaz výmer

Plánovaný dátum zadávania zákazky je 06/2017.

Dokončenie zákazky je do9/2017

Za Vašu účasť v procese verejného obstarávania vopred ďakujeme.

 

V Zlatých Klasoch, dňa 07.06.2017

 

Vypracoval: Ing. Zuzana Bothová

 

                                                                                                                         Otto Csicsay

                                                                                                                            starosta

 

 

Výkaz výmer - Rekonštrukcia dráh kolkárne

 

 

Položka

Množstvo

1

Odborná demontáž stavacej techniky, elektroinštalácie

1

2

Odvoz a likvidácia odpadu z demontáže

1

             3            

Spodná drevená nosná konštrukcia z masívneho dreva, Položené pozdĺžne a priame trámy do kríža, vrchné dosky z laminovaného dreva pre uloženie dráhových segentov a okolných kobercov, celá konštrukcia je položená na betónovom podklade a priskrutkovaná

4

            4

Špeciálne upravený plastový povrch pre klasické kolkárske dráhy, hrúbka plastového segmentu je základnej verzii 12 mm, presná niveleta, materiál odpovedá normám WNBA , rozmer segmentov 19,40 m x 1,4 m, farba bordová, prvý segment obsahuje štítok s certifikátom WNBA a výrobným číslom

4

             5

Doska pod kolky (kríž), rozmer 135 x 170 mm, v doske vložených 9 sediel pre kolky, celá doska uložená na masívnom drevenom podklade

4

             6

Záhodovéžlaby z tvrdeného plastu, po celej dĺžke dráh, jednoduché čistenie

8

             7

Mantinely po oboch stranách kríža kolkov vyrobené z 24 mm hrubých viacvrstvových dosiek z borovicového dreva, v rozmere 50 x 200 mm ochranná guma mantinelov ktorá odráža kolky, stužené nosnou konštrukciou stavača kolkov

8

             8            

Zadná dopadová guma (Prellposter), rozmer 170 x 120 cm, hrúbka min. 20 mm, podľa WNBA  noriem

4

             9

Spodná doska dopadliska, rozmer 50 x 180 mm, s PVC ochranným povrchom

4

           10

Šikmá stena guľového dopadliska z masívneho dreva s priechodom

4

           11

Obloženie guľového elevátora, elevátor gúľ, kompletný obklad podľa predpisov

2

           12

Rozbehová doska s protišmykovým povrchom v rozmere 6,40 x 0,625 m, uložené na doskách na spodnej konštrukcii kolkárne, ohraničenie hracieho priestoru z hrubého PVC rozmeru 50 x 3 mm

8

           13

Konštrukcia rozbehového priestoru min. 13 cm hrubá konštrukcia s nosnými doskami, palubovka konštrukcie DP

8

           14

Rozbehová doska 35 cm široká, 5,50 m dlhá uložená na spodnej konštrukcii

4

           15

Rozbehová náhadzová guma z pancierového linolea rozmeru 0,35 x 5,5 m

4

           16

Zásobník gúľ, s namáčadlom rúk, drevenná konštrukcia z masívneho dreva, plnopotiahnutá s ochrannou vrstvou a brzdou gúľ

2

           17

Sada kolkov: KeBoTornado Plus, WinnerHurricane alebo Taifun

4

           18

Deliaca stena čelne obložená pre 4 dráhy, v masívnom prevedení so 2x vstupom do strojovne, vrátane koberca ako dizajnovej podložky pre viditeľnú časť (max 11,7 x 2,8 m)

1

          19

Bočné podlahy vedľa a medzi dráhami a v oblasti nábehu z drevenej konštrukcie, vrátane 22 mm drevotriesky s vrchným obkladom z koberca z vpichovanej plste

100 m2

           20

Súťažné gule s priemerom 160 mm a certifikátom WNBA

12

           21

Montáž dráh, montáž elektroniky, príprava na kolaudáciu

1

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá