• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákazka na poskytnutie stavebných prác nie bežne dostupných -

prieskum trhu

 

 

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Zlaté Klasy

Sídlo:Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy

IČO:00305839

 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bothová

č. tel.:031/5912404

email:zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

 

2.       Názov zákazky:

Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy

3.       Opis predmetu zákazky (§ 117 zákona o VO):

Predmetom tejto zákazky jeobnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy

V rámci realizácie obnovy jestvujúcich a výstavby nového priechodu sa plánuje odstrániť všetky bariéry bezpečného prechodu – rigoly, nespevnené plochy, a dostatočne osvetliť jednotlivé priechody – vrchné reflektory, vo vozovke zabudované LED svetlá.

4.       Obhliadka lokality k predmetu zákazky je možná každý pracovný deň.

5.       Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6.       Lehota a predkladanie ponúk: Ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou na adrese:Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy s označením „ Neotvárať – cenová ponuka Priechody“

Lehota na predkladanie ponúk do 06.10.2017do 09.00

7.       Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po doručení všetkých ponúk uchádzačmi,  ktorým bola zaslaná táto výzva, najneskôr však po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme, emailom odoslané oznámenie o jej prijatí.

Následne úspešnýuchádzačzašlenávrh zmluvy o dielo.

8.       Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky.

9.       Predpokladaná cena predmetu zákazky:33 100EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe vypracovaného rozpočtu.V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plneniezákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky - materiál, doprava, práca. Ponuka musí obsahovať vypracovaný rozpočet: Zemné práce - Priechod č. 1

                                                                     Priechod č. 2

                                                                     Priechod č. 3

Osvetlenie –  6 x

                                          Spolu

10.   Akje uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú  zmluvnú cenu  vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

-navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

11.   Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:NIE

12.   Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných      dôvodov:

-          nebude predložená ani jedna ponuka

-          ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti

-          ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk

-          ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

-          ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

13.   Prílohy: výkaz výmer

Na požiadanie zašleme aj projektovú dokumentáciu.

Plánovaný dátum zadávania zákazky je 10/2017.

Dokončenie zákazky je do12/2017

Za Vašu účasť v procese verejného obstarávania vopred ďakujeme.

V Zlatých Klasoch, dňa 25.09.2017

Vypracoval: Ing. Zuzana Bothová

                                                                                                Otto Csicsay  starosta obce

 

 

Výkaz Výmer - Priechody

Stavba:

 

Objekt: Priechod č.1

 

Miesto: Šamorínska č.118

Zlaté Klasy

Dátum:

 

 

 

 

Typ

Kód

MJ

Množstvo

Popis

 

Náklady z rozpočtu

 

HSV - Práce a dodávky HSV

 

1 - Zemné práce

 

1

K

113106121

m2

2,400

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -

2

K

113107132

m2

4,400

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t

3

K

113107141

m2

4,800

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t

4

K

113307122

m2

6,800

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t

5

K

113307131

m2

3,200

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

6

K

132101201

m3

0,356

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3

7

K

171209002

t

2,550

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

2 - Zakladanie

 

8

K

273362441

m2

6,400

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100

4 - Vodorovné konštrukcie

 

9

K

4515611121

m2

1,600

Lôžko pod žľab z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm

5 - Komunikácie

 

10

K

567122111

m2

6,400

Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 -150 mm

11

K

573211111

m2

4,000

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

12

K

577151113

m2

4,000

Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm

13

K

596811330

m2

6,100

Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2

14

M

5921952010

m2

6,507

Dlažba LowvaluePremac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal

15

K

597962501

m

4,000

Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30

16

M

5923001001

ks

4,000

BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu

17

K

599141111

m

42,000

Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou

18

K

5994321111

m2

6,100

Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým

                 

9 – ostatné konštrukcie a práce

19

K

914001111

ks

2,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt

20

M

4044790590

ks

2,000

IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer

21

M

4044777000

ks

7,000

Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm

22

M

4044777004

ks

4,000

Objímka, f60 mm

23

M

4044777006

ks

2,000

Stĺpik viečko, f60 mm

24

K

9148121111

ks

22,000

Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia

25

K

9148121112

ks/deň

154,000

Prenájom dočasného dopravného značenia - 7 dní

26

K

9157131221

m

9,000

Trvalé vodorovné značenie krytu vodiacej línie prechodu z polyméru šírky 500 mm

27

K

915721111

m2

16,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.

28

K

915729111

m2

16,000

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovústopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov,

29

K

9157911111

m

9,000

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt vodiaca línia

30

K

915791112

m2

16,000

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt

31

K

916561111

m

3,200

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

32

M

5921954660

ks

4,000

Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY

33

K

919735112

m

20,000

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

34

K

919735122

m

4,000

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm

35

K

979081111

t

6,070

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

36

K

979081121

t

182,100

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

37

K

979082111

t

6,070

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

38

K

979089012

t

2,920

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

39

K

979089212

t

0,600

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

 

Stavba:

 

Objekt: Priechod č.2

 

Miesto: Šamorínska č. 7

Zlaté Klasy

Dátum:

 

Objednávateľ:

Projektant:

 

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

 

Typ

Kód

MJ

Množstvo

Popis

 

Náklady z rozpočtu

 

HSV - Práce a dodávky HSV

 

1 - Zemné práce

 

1

K

113106121

m2

3,300

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -

 

2

K

113107132

m2

4,200

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t

 

3

K

113107141

m2

17,600

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t

 

4

K

113307122

m2

15,250

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t

 

5

K

113307131

m2

11,050

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

 

6

K

132101201

m3

0,856

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3

 

7

K

171209002

t

7,859

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

 

2 - Zakladanie

 

8

K

273362441

m2

28,700

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100

 

4 - Vodorovné konštrukcie

 

9

K

4515611121

m2

4,000

Lôžko pod žľab z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm

 

5 - Komunikácie

 

10

K

567122111

m2

28,190

Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 -150 mm

 

11

K

573211111

m2

20,450

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

 

12

K

577131211

m2

20,450

Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm

 

13

K

577151113

m2

3,000

Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm

 

14

K

596811330

m2

7,520

Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2

 

15

M

5921952010

m2

8,000

Dlažba LowvaluePremac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal

 

16

K

597962501

m

8,000

Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30

 

17

M

5923001001

ks

8,000

BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu

 

18

K

599141111

m

46,900

Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou

 

19

K

599432111

m2

7,520

Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým

 

8 - Rúrové vedenie

 

20

K

8513790111

m

1,500

Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 150 do DN 200 mm -0,073 t

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

 

21

K

914001111

ks

2,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt

22

M

4044790590

ks

2,000

IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer

23

M

4044777000

ks

7,000

Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm

24

M

4044777004

ks

4,000

Objímka, f60 mm

25

M

4044777006

ks

2,000

Stĺpik viečko, f60 mm

26

K

9148121111

ks

22,000

Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia

27

K

9148121112

ks/deň

154,000

Prenájom dočasného dopravného značenia - 7 dní

28

K

9157131221

m

9,000

Trvalé vodorovné značenie krytu vodiacej línie prechodu z polyméru šírky 500 mm

29

K

915721111

m2

10,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.

30

K

915729111

m2

10,000

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovústopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov,

31

K

9157911111

m

9,000

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt vodiaca línia

32

K

915791112

m2

10,000

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt

33

K

916561111

m

3,100

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

34

M

5921954660

ks

4,000

Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY

35

K

919735112

m

14,700

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

36

K

919735122

m

1,500

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm

37

K

979081111

t

16,463

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

38

K

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá