• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda

Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda

 

 

 

Dňa 30. septembra 2017 sa uskutočnilo v obci Zlaté Klasy miestne referendum

 

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie zo dňa  30.09.2017

 

výsledky miestneho referenda sú nasledovné:

 

- počet oprávnených voličov ku dňu 30.09.2017 -         2783

 

- počet všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov -       590

 

- počet platných hlasovacích lístkov -                              546

 

- volebná účasť v percentách -                                       19,61 %

 

Miestne referendum   nie je platné

 

Hlasovanie podľa jednotlivých otázok:

 

1. Súhlasíte s tým, aby bolo Uznesenie obecného zastupiteľstva č. Pl – 04/2016 – XII zo dňa 14.06.2016 zrušené?

- počet platných hlasov -   543

- počet hlasov ÁNO -        475

- počet hlasov NIE -            68

2. Súhlasíte s realizáciou ďalšej ťažby štrkopieskov v obci Zlaté Klasy?

- počet platných hlasov -    539

- počet hlasov ÁNO -           10

- počet hlasov NIE -           529

3. Súhlasíte so zmenou územného plánu obce z dôvodu navrhovanej ťažby vo vzťahu k parcelám č. 1236/2, 1235/2, 1226/11, 1226/10 v k.ú. Rastice?

- počet platných hlasov -     536

- počet hlasov ÁNO -            11

- počet hlasov NIE -            525 

4. Súhlasíte, aby bolo v súvislosti s navrhovanou ťažbou vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie?

- počet platných hlasov -     519

- počet hlasov ÁNO -            12

- počet hlasov NIE -            507

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá